ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Материална база

Училището разполага с добре оборудвана учебно-техническа база, която включва:

- 29 класни стаи;

- 2 компютърни кабинета;

- 3 учебни работилници;

- 1 медицински кабинет;

- 1 учителска стая;

- 1 кабинет по музика;

- 1 библиотека;

- 2 спортни площадки;

- 1 физкултурен салон.

По Национални програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в

системата на предучилищното и училищното образование са оборудвани и две класни стаи с

по 13 терминални работни места и интернет.Изградена е WI-FI мрежа.

/Материално-техническата база осигурява добри условия за ефективен образователно-

възпитателен процес. Процесът на оптимизиране на МТБ продължава и сега.

 

Логопедеичен кабинет