ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Мисия и визия

МИСИЯ

Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен член на гражданското общество. Основното предназначение на училището е да осигури възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото, да подпомогне формирането на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите и правата на другите, техния език, религия и култура. Да съдейства за усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на всяко дете и ученик.

ВИЗИЯ

Утвърждаване на ОбУ „Доктор Петър Берон“ като конкурентноспособно училище, което осигурява общообразователна и професионална подготовка, което формира у учениците, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Училище, което информира, ориентира, съветва и мотивира от най-ранна възраст децата и учениците при избора им на професия. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.