ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Административни услуги

Предоставени услуги от ОбУ“Д-р Петър Берон“:

 1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 2. Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование;
 3. Удостоверение за  завършен клас от началния етап на основното образование (първи/втори/трети) ;
 4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 5. Удостоверение за преместване на ученик;
 6. Удостоверение за завършен клас;
 7. Свидетелство за основно образование;
 8. Дубликат на свидетелство за основно образование;
 9. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование;
 10. Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование;
 11. Свидетелство за професионална квалификация;
 12. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;
 13. Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа;
 14. Удостоверения за валидиране на компетентности за от основна степен образование/първи гимназиален етап;
 15. Удостоверения за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/ основна степен образование;
 16. Дубликат на удостоверения за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/ основна степен образование;
 17. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
 18. Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
 19. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските учелища;
 20. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища;
 21. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.

Издаване на Удостоверения УП-2 и УП-3

 

 

Прикачени документи

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Заявление за валидиране
Заявление за издаване на удостоверение/ свидетелство
Заявление за приемане
Заявление за издаване на дубликат