ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Външна квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАМИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

(не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране)

Тема

Вид на квалификацията

Форма на квалификацията

Целева група

Брой участници

Период на провеждане

Брой академични часове

Обучителна организация

Финансиране

1.

Инспектиране на образователната институция

Квалификационен курс

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Септември 2023

16

Д-р Лилия Стоянова

Училищен бюджет

2

„Въвеждане на иновации чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“

квалификационен курс

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Ноември 2023

В зависи-мост от обучение-то

специализирани обслужващи звена или обучителни организации

 

3

Участие на педагогическите специалисти в обучения на регионално ниво

работна среща, семинар, курс, споделяне на добри практики, конференция и

Според вида обучение

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон

Според вида обучение

съгласно плана за квалификация на РУО

В зависи-мост от обучение-то

специализирани обслужващи звена или обучителни организации

Училище

4

Участие на педагогическите специалисти в обучения на национално ниво, по Национални програми и др.

работна среща, семинар, курс, споделяне на добри практики, конференция

Според вида обучение

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон

Според вида обучение

съгласно плана за квалификация на МОН и Национални програми

В зависи-мост от обучение-то

специализирани обслужващи звена или обучителни организации