ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Графици 2021/2022 година

Прикачени документи

Заповед 624 08.02.2022г
Заповед 623 08.02.22 График консултации
График редовни лонсултации 2ри срок начален етап
График приемен ден
график консултиране IIри час на класа начален етап 2 срок
График консултации 2 срок
График за допълнителни консултации по учебни предмети
График за допълнителни консултации по учебни предмети
График за провеждането на консултациите I-ви срок за учебната 2021/2022 година
График за провеждането на допълнителни консултации I-ви срок за учебната 2021/2022 година
График за провеждането на II-ри час на класа I-ви срок за учебната 2021/2022 година
График за провеждане на родителски срещи през учебната 2021/2022 година
График на класните ръководители и учителите по чужди езици за допълнително консултиране на ученици I-ви срок, 2021/2022 учебна година в ОРЕС
График на класните ръководители за провеждане на часа на класа 2021/2022 учебна година, I-ви срок в ОРЕС
График на класните ръководители за консултиране на ученици I-ви срок,2021/2022 учебна година в ОРЕС
График на класните ръководители за консултиране на родители и деца-ученици и водене на училищната документация- II час на класа I-ви срок,2021/2022 учебна година в ОРЕС
График на учителите за водене на училищната документация и работа с деца и родители 2021/2022 учебна година, I -ви срок
График на класните ръководители и учителите по чужди езици за допълнително консултиране на ученици за I-ви срок, 2021/2022 учебна година
График на класните ръководители за провеждане на час на класа за учебната 2021/2022 година, I-ви срок
График на класните ръководители за консултиране на ученици за I-ви срок, 2021/2022 учебна година
График на класните ръководители за консултиране на родители и деца-ученици и водене на училищната документация - II-ри час на класа на I-ви срок,2021/2022 учебна година
График за самостоятелни работи (входно равнище) през I-ви срок на учебната 2021/2022 година
График за провеждане на часовете по Безопастност на движението по пътищата за I-срок,2021/2022 учебна година
График за провеждане на текущи контролни за I-ви срок,2021/2022 учебна година
График за провеждане на самостоятелни работи по немски език за учебната 2021/2022 година
График за водене на училищна документация за учебната 2021/2022 година на ГЦОУД
График втори час на класа - I-ви учебен срок 2021/2022 година
График втори час на класа - II-ви учебен срок 2021/2022 година