ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Вътрешна квалификация

 

1. На 07.10.2022г. пред  колегите от методическото обединение за Личностно развитие на  ОбУ “Д-р П.Берон“-гр. Ямбол, те проведоха вътрешно квалификационна дейност  в ресурсния кабинет на тема: „Прилагане на стандарти в логопедичната работа“. Приложение: Въвеждане на стандарти в логопедичната работа

2. На 28.11.2022 г. и на 05.12.2022г. бе проведен семинар на тема: "Развиване на умения у учениците за работа в екипи за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване", на който присъстваха всички педагогически специалисти от училището.На семинара бяха представени разнообразни методи за групова работа и за изграждане на екипи с цел развиване на самооценка и самокритичност у учениците.Педагогическите специалисти се запознаха с целите и задачите на груповата работа и работата в екип. Представени бяха плюсовете и минусите, техники за използване на груповата работа в класната стая. Приложение: РАБОТА ПО ГРУПИ,  РАБОТА В ЕКИП