ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Вътрешна квалификация

Във връзка с изпълнението на училищния план ва вътрешноинституционална квалификация на 19.03.2024 г. бе проведен уъркшоп на тема „STEM – какво трябва да знаем за него“. Водещ на уъркшопа бе г-жа Асенка Енева. Тя запозна педагогическите специалисти с важни въпроси, свързани със STEM. Как да се обединят отделните предмети в интегрирана учебна програма. Как децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“.

Представянето на темата неусетно премина в дискусия, като учителите добавяха своите виждания за използването на STEM в обучението.

На учителите бе поставена задача по групи да изготвят уроци с използване на STEM.

 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки пед. специалист – чл. 47, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута…)

Тема

Вид на квалификацията

Форма на квалификацията

Целева група

Брой участници

Период на провеждане

Брой академични часове

Отговорник

Финансиране

1.        

Компетентностият подход в обучението

Вътрешноиституционална

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Октомври  2023

4

Елена Пехливанова

 

2.        

Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието

Вътрешно

институционална

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Декември 2023

4

Педагогически съветници

Училищен бюджет

3.        

STEM – какво трябва да знаем за него

Вътрешноиституционална - Уърк шоп 

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

март 2024

4

Асенка Енева

 

4.        

"Артистични методи за работа с ученици"

Вътрешноиституционална

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Април 2024

4

Радостина Славчева, Асенка Енева

 

5.        

Дигитални компетентности и ИКТ за учители”

 

 

Вътрешноиституционална

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“

69

Май 2024

4

Валентина Иванова

 

6.        

Споделяне на добри и иновативни практики

Вътрешноиституционална

присъствена

Педагогически специалисти от ОбУ „Д-р П. Берон“  и по методически обединения

69

Учебната 2023/2024 г.

4

Педагогическите специалисти, съгл. Плановете на МО

 

 

 

 

 

 

 

1. На 07.10.2022г. пред  колегите от методическото обединение за Личностно развитие на  ОбУ “Д-р П.Берон“-гр. Ямбол, те проведоха вътрешно квалификационна дейност  в ресурсния кабинет на тема: „Прилагане на стандарти в логопедичната работа“. Приложение: Въвеждане на стандарти в логопедичната работа

2. На 28.11.2022 г. и на 05.12.2022г. бе проведен семинар на тема: "Развиване на умения у учениците за работа в екипи за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване", на който присъстваха всички педагогически специалисти от училището.На семинара бяха представени разнообразни методи за групова работа и за изграждане на екипи с цел развиване на самооценка и самокритичност у учениците.Педагогическите специалисти се запознаха с целите и задачите на груповата работа и работата в екип. Представени бяха плюсовете и минусите, техники за използване на груповата работа в класната стая. Приложение: РАБОТА ПО ГРУПИ,  РАБОТА В ЕКИП

Прикачени документи

КАКВО Е СТЕМ
STEM