ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол
Иновативни практикиНовиниПрофил на купувача

Иновативни практики

Добри практики в урочната дейност 

 

 

 

Бинарен урок по Човекът и природата и Математика по тема: Космическа математика

 

Бинарен урок по Човекът и природата и Математика

Тема: Космическа математика

Вид на урока: Комбиниран

Клас: IV ,,г“

Времетраене: 40 минути

Методи на работа: Индивидуален, наблюдение, беседа, интерактивни, игрови, дискусия, демонстрация, проектно- базирано обучение

Форми на работа: групова работа, фронтална работа

Цели:

 1. Създаване на условия за мотивирано практическо приложение на получените знания и умения на учениците, за това – те да видят резултатите от своя труд и да изживеят радост и удовлетворение;
 2. Формиране у учениците на убеждение за взаимосвързаността на учебните предмети и знанията за света около нас;
 3. Да усъвършенства комуникативно-познавателните умения, насочени към систематизация и задълбочаване на знанията и обмена на тези знания и пренос на уменията в нови области
 4. Развитие на сътрудничеството между учителите и учениците.

Решаването на практическите задачи цели развиване на следните компетентности:

 1. Изграждане на умения за общуване и за анализиране на различни възможности;
 2. Формиране на умения за извличане на информация, разчитане и интерпретиране на данни;
 3. Развитие на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения;
 4. Овладяване на умения за работа с информация;
 5. Задачи, даващи възможност за групова работа; създаване на рационална организация на учебния труд (автономно и в екип) за ефективно разпределение на времето при изпълнение на творчески задачи;
 6. Задачи, даващи възможност за проектно- базирано обучение.

 

Очаквани резултати:

Учениците:

 1. Описват Слънцето като звезда/ източник на светлинна енергия/
 2. Свързват смяната на деня и нощта с въртенето на Земята около нейната ос;
 3. Изясняват понятието планета и описват характерните особености на планетите;
 4. Сравняват планета, спътник, звезда;
 5. Изброяват планетите от слънчевата система;
 6. Четат, анализират и решават текстови задачи;
 7. Извършват действия събиране, изваждане, умножение и деление;
 8. Преценяват вярност и рационалност в конкретна ситуация и обосноват изводи;
 9. Моделират с числов израз;
 10. Обобщават факти и закономерности;
 11. Конструират модели на слънчевата система.

 

        

     

   

  

 

 

 

Музикална математика 

 

Добри практики в логопедичната работа

Артикулационата гимнастика е част от занятията на логопеда. При нея се включват упражнения за устните и езика, чрез които детето достига до до точност и координираност на движенията на говорните органи. Ето как ние заедно с учениците от ОбУ“ Д-р П.Берон“-гр.Ямбол правим артикулационна гимнастика.

 

Артикулационата терапия включва работа по конкретни звукове, които детето изговаря неправилно.  По време на занятията учениците трябва да повтарят думи и изречения, с които да затвърдят правилния изговор. Ето как се упражняваме ние в от ОбУ“ Д-р П.Берон“-гр.Ямбол. Заедно с учениците изработваме образователни продукти с които упражняваме правилния изговор.