ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

История

Училището е с близо вековна история. Първите сведения за него датират още от 1926г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1960г. като основно училище, а от 1974г. е професионално. В него се осъществява професионално обучение в рамките на основното образование със специалности: "шивач" и "работник в дървообработването".

В училището се обучават деца от ромски, турски и български произход – три етноса с различни култури, религии и ценности. Това налага взаимното опознаване на учениците от етническите малцинства, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство като средство за постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователната интеграция.

 

През 1975 година ОУ "Д-р Петър Берон" добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване на пазарите и навлизане на китайските стоки в текстилната промишленост, в ОбУ "Д-р Петър Берон" продължават да се изучават двете професии: "Шивач" и "Работник в дървообработването".

Професията "Работник в дървообработването", специалност "Производство на врати и прозорци", е актуална и търсена във връзка със засиления интерес към селския туризъм и реставрирането на стари жилища. Към тази професия проявяват интерес младежи с етническа принадлежност. В региона действат фирми за производство на мебели, врати и прозорци, където се реализират завършилите ученици. Във връзка с променящите се потребности на пазара на труда в града, от учебната 2010/2011 година в училището се замени изучаваната до момента специалност с новата "Производство на тапицирани изделия".

Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.

През 2017 г. Основно училище "Доктор Петър Берон" е преобразувано в Обединено училище "Доктор Петър Берон".

От 2016/2017 г. се осъществява обучение по Професия "Помощник в строителството", със специалност  "Основни и довършителни работи". Нашето усилие е  чрез професионалното обучение  да се изгражда потребност  от трудови навици  у децата  още от най-ранна възраст и реализацията им на пазара на труда. 

ОбУ "Д-р Петър Берон" - Ямбол разполага с необходимата база и квалифицирани кадри за осъществяване на обучението. Знанията, получени в часовете по теория се прилагат в часовете по практика. Училището партнира с фирми и предприятия в града, които всяка година предоставят възможността, учениците от 9 клас да провеждат производствената си практика в реални условия.