ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

История

Училището е с близо вековна история. Първите сведения за него датират още от 1921г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1964г. като основно училище, а от 1975г. е професионално. В него се осъществява професионално обучение в рамките на основното образование със специалности: "шивач" и "работник в дървообработването".

В училището се обучават деца от ромски, турски и български произход – три етноса с различни култури, религии и ценности. Това налага взаимното опознаване на учениците от етническите малцинства, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство като средство за постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователната интеграция.