ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Покана за общо събрание

ПОКАНА

за  свикване на Общо събрание на членовете

при „Училищно настоятелство П. Берон Ямбол”, град Ямбол

 

 

УВАЖАЕМА/-И   ГОСПОЖО/ГОСПОДИН,

 

По инициатива на Директора на  ОбУ “Доктор Петър Берон“ гр. Ямбол се свиква общо събрание на „Училищно настоятелство П. Берон Ямбол” град Ямбол, на основание чл. 14, ал. 2 от Устава на Сдружението, което ще се проведе на15.04.2018 година от 17.30 ч. в град Ямбол, ул. „Кожух планина” № 17, при следния Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членове;
  2. Освобождаване на членове от състава на Настоятелството и Управителен съвет/ Съвета на настоятелите/ въз основа на отправено до Настоятелството писмено волеизявление от същите за прекратяване на членството им в Съвета на настоятелите;
  3. Промяна на име на НА “УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО П. БЕРОН ЯМБОЛ”, ГРАД ЯМБОЛ
  4. Актуализиране на Устава на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО П. БЕРОН ЯМБОЛ”, ГРАД ЯМБОЛ
  5. Избор на нов Съвет на настоятелите;
  6. Приемане на План за работа на Настоятелството;
  7. Приемане на Правилник/ Правила и ред за извършване на обществено-полезна дейност на Училищното настоятелство;
  8. Други

 

 

 

гр. Ямбол

5.04.2019 г.