ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Покана за Обществения съвет

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН” – ГР. ЯМБОЛ

ул. „Кожух планина” № 17; тел: 046/66 68 32;

e-mail: ou.petarberon@abv.bg, www.ouberon-yambol.com

 

 

 

До членовете на Обществения съвет при

ОбУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Ямбол

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата /ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г./ на 13.02.2020 г. от 17:30 ч. в учителската стая на Обединено училище „Доктор Петър Берон“ – град Ямбол,  ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на училищен план-прием за учебната 2020/2021 година.
  2. Текущи въпроси.

 

гр. Ямбол, 28.02.2020 г.,                                                Елена Илиянова Атанасова -  Председател на   Обществения съвет към 

                                                                                                                                  ОбУ „Доктор Петър Берон, град Ямбол