ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Занимания по интереси

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 216, ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование , чл.166, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, чл.14, ал. 3 от ВПРЗ, както и решение на педагогическия съвет - протокол № 9 от 29.01.2019 г. в следствие  на  обобщаване на резултатите от анкетно проучване на учениците са определени клубове за „Занимания по интереси“ за учебната 2019/2020 година. Сформирани са 28 клуба.