ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Линк към проекта: https://react.mon.bg/

През учебната 2021 - 2022 година Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол участва по проект  № BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Прикачени документи

Заповед ръководители