ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Проект "Еразъм +" 2022 г.

                      

      През учебната 2021/20222г. ОбУ»Д-р П.Берон»-гр.Ямбол работи по проект : Проект    Моят свят, твоят свят - ЗАЕДНО“ на програма Еразъм+ , ДОГОВОР НОМЕР: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030649, в рамките на който седем учители работиха и участваха в курсове: Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21. century classroom „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21-ви век”, 03.04.2022 г. до 11.04.2022 г и обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия – сесия: 21.03.2022 – 27.03.2022 г.

Цели на мобилностите:

Курсовете беха  насочени към придобиване на основите на правата на детето – човешки права, многообразие и социално включване и образование за активно гражданство, използване на готови учебни ресурси и да се запознаят с подходите за преподаване на неформалното образование.

Тези курове дадоха възможност на участниците да придобият умения и знания как да организират подходящи обучителни сесии за своите ученици, така че да станат по-отворени и да приемат различията.

Организатор: Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем,

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Курсът имаше за цел да подпомогне учителите в:

1. Получаване на основите на образованието за човешки права, разнообразие и участие чрез темите в Наръчника за учители.

2. Овладяване на умения, които ще им позволят да обсъждат със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да провеждат подходящи дейности, като избират от тези, предложени в Наръчника за учители, като се има предвид местния контекст.

3. Запознаване с подходите за преподаване на неформалното образование и тяхното  използване не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния учебен процес.

4. Отговорно приемане на кодекс на поведение, така че всички техни действия и взаимодействия да носят уважение към другостта и индивидуалността на учениците, като участват в курсовете за обучение заедно с разнообразна група европейски учители.

5. Да научат повече за предизвикателствата, пред които са изправени португалските учители по отношение на използването на Наръчника за учители чрез планираните сесии с участието на португалски учители, които са пилотирали темите за обучение.

6. Да се научат как да работите в международни екипи чрез групови дейности и дейности по двойки

В резултат на мобилностите учителите придобиха следните умения:

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

 

- Посещения в местни училища в Ентроканментo или Сантарем. които са провели обучения на своите ученици, използвайки темите от Наръчника за учители – наблюдение на обученията, дискусии с учители и ученици.

- Допълнителни културни  дейности

        ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

1. Подобряване на чуждоезиковите умения на английски език като език за комуникация по време на мобилността, а именно:

•   Умения за четене

• Умения за слушане

•   Речеви умения

2. Подобрени компетенции при използване на училищна лексика на език, различен от майчиния.

3. Подобрени компетенции при използване на речник, свързан с разнообразието, на език, различен от майчиния. Участникът подобрява своите компетенции по английски език (особено говор, взаимодействие и производство). В резултат на четене на специализирана литература за приложения за таблети, образователни приложения, използването на социални медии в класната стая английски език и с активното използване на специфична терминология се повишава нивото на владеене на езика.

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Подобряване на уменията и компетенциите за използване:

1. Редица софтуерни приложения за създаване на анкети и облаци от думи.

2. Приложения, свързани с образованието за разнообразие и толерантност.

3. Мобилни устройства за учебни задачи

Участникът получава:

- ясен поглед върху процеса в класната стая, като се запознае със съответната актуална информация за използването на таблети, образование и социални медии.

ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

• Придобряване на практическите умения как да организират учениците и да създадат положителна атмосфера в класа чрез активното включване на всички ученици.

• Разработени стратегии за преподаване на разнообразието и толерантността.

•  Как да прилагат дейности в клас за приобщаваща класна стая.

           • Как да прилагат стратегии за преподаване на многообразие и толерантност в собствената си страна.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Дейностите в курса, междукултурната комуникация и свободното време допринасят за създаване на атмосфера на приятелство и доверие между участниците като модел за подражание, който да се използва в ежедневните преподавателски дейности.

• Научават се да изразяват мнението и чувствата си, свързани с разнообразието и толерантността, и ежедневните въпроси.

• Подобрени умения за общуване с учениците чрез преразглеждане на процеса на преподаване и учене от гледна точка на учениците.