ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден

В ОбУ “Д-р Петър Берон“- гр.Ямбол по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, се сформираха три групи по 15 ученици.