ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + НА СТОЙНОСТ 21040 ЕВРО

 

През учебната 2021/20222г. ОбУ»Д-р П.Берон»-гр.Ямбол работи по проект : Проект „ Моят свят, твоят свят - ЗАЕДНО“ на програма Еразъм+ , ДОГОВОР НОМЕР: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030649, в рамките на който седем учители работиха и участваха в курсове: Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21. century classroom „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21-ви век”, 03.04.2022 г. до 11.04.2022 г и обучителен курс на тема: „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources – Portugal“/“Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на неформалното образование – Португалия“ с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия – сесия: 21.03.2022 – 27.03.2022 г.

Цели на мобилностите:

Курсовете беха насочени към придобиване на основите на правата на детето – човешки права, многообразие и социално включване и образование за активно гражданство, използване на готови учебни ресурси и да се запознаят с подходите за преподаване на неформалното образование.

Тези курове дадоха възможност на участниците да придобият умения и знания как да организират подходящи обучителни сесии за своите ученици, така че да станат по-отворени и да приемат различията.

Организатор: Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем,

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Курсът имаше за цел да подпомогне учителите в:

1. Получаване на основите на образованието за човешки права, разнообразие и участие чрез темите в Наръчника за учители.

2. Овладяване на умения, които ще им позволят да обсъждат със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да провеждат подходящи дейности, като избират от тези, предложени в Наръчника за учители, като се има предвид местния контекст.

3. Запознаване с подходите за преподаване на неформалното образование и тяхното използване не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния учебен процес.

4. Отговорно приемане на кодекс на поведение, така че всички техни действия и взаимодействия да носят уважение към другостта и индивидуалността на учениците, като участват в курсовете за обучение заедно с разнообразна група европейски учители.

5. Да научат повече за предизвикателствата, пред които са изправени португалските учители по отношение на използването на Наръчника за учители чрез планираните сесии с участието на португалски учители, които са пилотирали темите за обучение.

6. Да се научат как да работите в международни екипи чрез групови дейности и дейности по двойки

В резултат на мобилностите учителите придобиха следните умения:

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

 

- Посещения в местни училища в Ентроканментo или Сантарем. които са провели обучения на своите ученици, използвайки темите от Наръчника за учители – наблюдение на обученията, дискусии с учители и ученици.

- Допълнителни културни дейности

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

1. Подобряване на чуждоезиковите умения на английски език като език за комуникация по време на мобилността, а именно:

• Умения за четене

• Умения за слушане

• Речеви умения

2. Подобрени компетенции при използване на училищна лексика на език, различен от майчиния.

3. Подобрени компетенции при използване на речник, свързан с разнообразието, на език, различен от майчиния. Участникът подобрява своите компетенции по английски език (особено говор, взаимодействие и производство). В резултат на четене на специализирана литература за приложения за таблети, образователни приложения, използването на социални медии в класната стая английски език и с активното използване на специфична терминология се повишава нивото на владеене на езика.

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Подобряване на уменията и компетенциите за използване:

1. Редица софтуерни приложения за създаване на анкети и облаци от думи.

2. Приложения, свързани с образованието за разнообразие и толерантност.

3. Мобилни устройства за учебни задачи

Участникът получава:

- ясен поглед върху процеса в класната стая, като се запознае със съответната актуална информация за използването на таблети, образование и социални медии.

ОРГАНИЗАЦИОННИ / УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ

• Придобряване на практическите умения как да организират учениците и да създадат положителна атмосфера в класа чрез активното включване на всички ученици.

• Разработени стратегии за преподаване на разнообразието и толерантността.

• Как да прилагат дейности в клас за приобщаваща класна стая.

• Как да прилагат стратегии за преподаване на многообразие и толерантност в собствената си страна.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Дейностите в курса, междукултурната комуникация и свободното време допринасят за създаване на атмосфера на приятелство и доверие между участниците като модел за подражание, който да се използва в ежедневните преподавателски дейности.

• Научават се да изразяват мнението и чувствата си, свързани с разнообразието и толерантността, и ежедневните въпроси.

• Подобрени умения за общуване с учениците чрез преразглеждане на процеса на преподаване и учене от гледна точка на учениците.

 

                                        

 

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Савова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Станка Иванова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Дараджанова

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Т.Илиева

Tренинг 2 моят свят твоят свят заедно Петя Йорданова

 ДАРАДЖАНОВА- Рамка - тренинг моят свят твоят свят заедно

 Моят свят, твоят свят – ЗАЕДНО

Тренинг моят свят твоят свят заедно Савова

Тренинг моят свят твоят свят заедно Теодора Илиева

 

През 2020 година Обединено училище “Доктор Петър Берон” работи по проект "По-добро бъдеще за ученици от професионалните паралелки на Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол". Проектът е на стойност 48 520 евро и се реализира по програмата "Еразъм+" КА102-VET learner and staff mobility

 

Информация покана

Формуляр за кандидатстване

Заявление за съгласие от родител

 

        

 

      

През 2019 година Обединено училище “Доктор Петър Берон”, град Ямбол спечели проект „Професионално развитие на учители за качествено образование на ученици”, Покана 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility .