ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

В ОбУ “Д-р Петър Берон“- гр.Ямбол по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж бяха сформирани две групи с по четири деца.