ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Училищна документация - Архив

Прикачени документи

Форми на обучение
Училищен учебен план за 10 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 1 клас
Стратегия за развитие на училището за 2020 - 2025 година
Списък на учениците, на които ще бъдат отпуснати месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Свободни места
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщанане на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник ДЕЙНОСТТА 20-21
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020-2021 година
Заповед
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021
График самостоятелна форма 20-21
ГОДИШЕН ПЛАН С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
Актуализирана план-програма за БДП за 2021 година
Система от символи за оценяване на учениците от I - III клас
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Правилник за дейността на ОбУ
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс на училищната общност
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Актуализация на стратегия за развитие на ОбУ Д-р Петър Берон
График за провеждане на учебен час по спортни дейности по физическо възпитание и спорт за учебната 2018/2019 г II-ри учебен срок
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Училищни учебни планове
Организация на учебния ден
Годишен план за дейността на училището
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2018/2019 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 година
Стратегия за развитието на ОбУ "Д-р Петър Берон", гр.Ямбол за 2018/2019 година
График за провеждане на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт за учебната 2018/2019 г I -ви учебен срок
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2016-2017 год.
Стратегия за развитието на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол за 2016/2017 година
План за изпълнение на дейностите, заложени в стратегията за развитие на училището за учебната 2016/2017 година
Правилник за дейността на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол
Годишен план с календарен график за дейностите
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Учебни планове
Етичен кодекс на работещите с деца
Етичен кодекс на училищната общност