ОбУ "Доктор Петър Берон"
Обединено училище в град Ямбол

Училищна документация 2020-2021 година

Прикачени документи

Заповед
Списък на учениците, на които ще бъдат отпуснати месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Актуализирана план-програма за БДП за 2021 година
Правилник ДЕЙНОСТТА 20-21
Форми на обучение
График самостоятелна форма 20-21
ГОДИШЕН ПЛАН С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ.pdf
Свободни места
Стратегия за развитие на училището за 2020 - 2025 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020/2021 година
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщанане на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 3 клас
Училищен учебен план за 4 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Училищен учебен план за 7 клас
Училищен учебен план за 8 клас
Училищен учебен план за 9 клас
Училищен учебен план за 10 клас
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021