ОбУ "Доктор Петър Берон" - Иновативно
Обединено училище в град Ямбол

Графици Архив

Прикачени документи

График по спортни дейности от 12.04.2021г. - ФКС
График приемен ден втори срок на учебната 2019/2020година
График за допълнително консултиране на ученици втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждането на допълнителни консултации втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждане на втори час на класа втори срок на учебната 2019/2020година
График за текущи контролни работи за учениците от начален етап втори срок на учебната 2019/2020година
График на класните ръководители и учители по чужд език за консултиране на ученици втори срок на учебната 2019/2020година
График за консултиране на родители и деца/ученици и водене на училищната документация втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждане часа на класа втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждане на факултативни учебни часове в начален етап втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждане на факултативни учебни часове в прогимназиален етап втори срок на учебната 2019/2020година
График за индивидуални срещи с родители втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждане на часовете по безопасност на движението по пътищата втори срок на учебната 2019/2020година
График за провеждането на консултациите втори срок на учебната 2019/2020година
График за контролни и класни втори учебен срок на учебната 2019/2020година